İklim Değişikliği Hususlarının Yönetim Sistemlerine Eklenmesine İlişkin Bilgilendirme

IAF ve ISO, yönetim sistemi için organizasyonel bağlamda bir değerlendirme olarak İklim Değişikliğinin önemini vurgulayan ek metin biçiminde, bir dizi Yönetim Sistemi standardında yapılan değişiklikleri vurgulayan ortak bir bildiri yayınladı. 

Uluslararası Standart Teşkilatı (ISO), " Londra İklim Değişikliği Deklarasyonu'nu" desteklemek amacıyla İklim Değişikliğinin Yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşma kabiliyeti üzerindeki etkisini dikkate alma ihtiyacını değerlendirerek bir dizi mevcut yönetim sistemi standardına iki yeni metin ifadesinin eklenmesine ve geliştirilmekte/revize edilmekte olan tüm yeni standartlara da dahil edilmesine karar verdi. Buna mukabil ISO 9001:2015/Amd 1:2024 standardı 23.02.2024' te yayınlandı.

4.1

Kuruluş iklim değişikliği ile ilgili bir konu olup olmadığını belirlemelidir.

4.2

NOT: İlgili tarafların iklim değişikliği ile ilgili gereklilikleri olabilir.

Belgeli Kuruluşlardan Beklentiler

Belgeli kuruluşlar, kendi yönetim sistemlerinin geliştirilmesi, sürdürülmesi ve etkinliği kapsamında İklim Değişikliği unsurlarını ve risklerini dikkate aldıklarından emin olmalıdır. İklim Değişikliği, diğer konularla birlikte ilgili olup olmadığı belirlenmeli, ilgili ise yönetim sistemleri standartları kapsamında risk değerlendirmesi kapsamında değerlendirilmelidir. Bir kuruluşun birden fazla yönetim sistemi (örneğin, Kalite Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) işlettiği durumlarda, ilgili olduğu tespit edilirse, İklim Değişikliğinin her bir yönetim sistemi standardı kapsamında değerlendirilmesini sağlamalıdır.

Bazı iklim değişikliği hususlarının ve risklerinin, geçerli yönetim sistemi kapsamından veya sektörden bağımsız olarak genel nitelikte olabileceği (örneğin, mevzuata uygunluk veya operasyonel uyumluluk ve kurumsal dayanıklılıkla ilgili olduğunda) belirtilmektedir. Diğerleri ise özellikle yönetim sistemi standartlarının gerekliliklerine, belirli sektörlere (örneğin enerji üretimi, tarım ve balıkçılık) ve kuruluşun özelliklerine (örneğin coğrafi konum, tedarik zincirinin doğası veya işgücü dinamikleri) endekslenecektir.

Belgelendirme Kuruluşlarından Beklentiler

Belgelendirme Kuruluşları, tüm iç ve dış konuların kuruluş tarafından ilgili veya ilgisiz olarak belirlenmesini ve eğer öyleyse, madde 4.1 ve 4.2'nin gerektirdiği şekilde yönetim sistem(ler)inin geliştirilmesinde ve etkinliğinde dikkate alınmasını zaten sağlamalıdır.

İklim Değişikliğine ilişkin yeni eklemelerle birlikte, Kalite ve Çevre Kurulu gerçekleştireceği Yönetim sistemi tetkiklerinde İklim Değişikliğinin dikkate alınmasını ve kuruluşun kendi yönetim sistemi için ilgili bir konu olarak belirlenmesi durumunda, kuruluş tarafından gerektiği şekilde tüm hedeflere ve azaltım faaliyetlerine dahil edilmesini sağlaması bekleyecektir.

Kuruluşun yönetim sistemi açısından ilgili bir konu olmadığı düşünülürse, KÇK' nın aşağıdaki hususları sağlaması beklenir:

Kuruluşun bu belirlemeyi yapma ve uygun olduğunda ilgili eylemleri uygulamaya yönelik sürecinin etkinliği.

YS standartları ISO değişiklik sürecinden geçecektir, ancak aşağıdaki bilgiler dikkate alındığında revize edilmiş bir sertifikanın yayınlanmasına gerek yoktur:

- Her bir YS standardının yayın yılı değişmeyecektir.

- Belgeli YS' nin başvuru kapsamında herhangi bir değişiklik yoktur.

- Belgeli YS' nin etkinliği üzerinde önemli bir etkisi yoktur.

- Belgeli kuruluşların yeni gereklilik nedeniyle nihai olarak uygulayacakları yöntem ve eylemler, YS kapsamında halihazırda ele aldıkları diğer bağlamsal konularda gelecekte değişiklik olması durumunda uygulayacakları yöntem ve eylemlere benzeyecektir.